Projectoproep klimaatwijken

Achtergrond

Deze oproep kadert in een al langer lopend onderzoekstraject rond klimaatwijken en energiewijken. Na een strategische verkenning rond het concept klimaatwijken werden via workshops met stakeholders bestaande projecten in Vlaanderen breder gekaderd in de studie ‘Ruimte voor de Energietransitie’. 

Nu wil men via een drietal projecten de knelpunten aanpakken die in dat laatste onderzoek al deels zijn benoemd.

Wat komt in aanmerking?

Het moet gaan om renovatie- en/of vernieuwbouwprojecten in bestaand woonweefsel, die werk maken van een duurzaam energiesysteem op schaal van de wijk en dit koppelen aan een verbetering van de ruimtelijke organisatie. 

Het ideale project verenigt verschillende ingrepen tot een geïntegreerde aanpak:  

  • het (collectief) renoveren van de woningen en/of het (deels) vervangen ervan door compactere, beter aangepaste nieuwe woonvormen met een hogere dichtheid; het introduceren van nieuwe ontwerptypologieën en woonvormen die meer aangepast zijn aan een veranderend klimaat 

  • het introduceren van nieuwe gedeelde installaties voor hernieuwbare energie (collectieve opwekking van warmte en/of elektriciteit), of het ontwikkelen van een warmtenet 

  • het inzetten op duurzame mobiliteitsvormen, autoluwe wijken, betere connectiviteit voor zachte verplaatsingen en het verweven van functies om de nood aan langere verplaatsingen te beperken 

  • klimaatadaptieve maatregelen voor een specifieke wijk, zoals ontharding en de introductie van groen, het voorzien van waterbuffering en het faciliteren van gerichte windstromen ter verkoeling. Een klimaatbestendige inrichting van zowel het publieke domein als private buitenruimte 

  • het introduceren van circulaire principes (bijv. hergebruik van afvalwater, warmterecuperatie,..) in de wijkontwikkeling 

Men is op zoek naar startende projecten, in conceptfase, waaraan de opdrachtgevers een extra dimensie willen toevoegen en daarvoor ondersteuning kunnen gebruiken.

Deadline

Projecten kunnen ingediend worden tot en met 17 augustus. Op 13 mei wordt een toelichting georganiseerd door het Departement omgeving. 

Meer info


          DEEL DIT BERICHT: