Lokaal energie opwekken

Zelf je elektriciteit produceren? Dat kan.

Het gebruik van energie brengt namelijk een significante kost met zich mee. In eerste instantie dient deze maximaal gereduceerd te worden door het inperken van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit, aardgas, stookolie … Dit gebeurt idealiter via  een energieaudit. Daarnaast kan de totale kost in vele gevallen verder gereduceerd worden door de nodige energie zelf lokaal op te wekken of door andere omzettingstechnieken/energievectoren te kiezen: het optimaliseren van de utiliteiten.

In functie van onder meer de aard en de grootte van het energieverbruik, de verdeling van dat verbruik doorheen de tijd, de reeds aanwezige lokale afnamemogelijkheden, de geografische ligging ‚Ķ zullen verschillende technologie√ęn voor het opwekken/omvormen van energie interessant zijn. Exergie kan door middel van een grondige analyse van de site en haar eigenschappen, investeringsanalyses opmaken die weergeven wat de meest interessant technologie is voor de gegeven situatie. Exergie kan hiervoor putten uit haar uitgebreide ervaring met concrete projecten en eerdere analyses.


Welke energiebronnen zijn er allemaal?

Zonnepanelen

De kostprijs van een PV-installatie (zonnepanelen) is de laatste jaren drastisch gedaald en de deugdelijkheid van de technologie is ruimschoots bewezen. Zowel voor kleinere als grotere elektriciteitsverbruikers kan een PV installatie een investering met gunstig rendement betekenen, dit ondanks de sterk afgenomen aantallen toe te kennen groenestroomcertificaten.

Een PV-installatie wordt vaak te groot gedimensioneerd waarbij men aan de optimale gelijktijdigheid van productie en verbruik voorbij gaat. In zulk geval zal de terugverdientijd van de installatie langer dan ideaal zijn. Zowel economisch als ecologisch dient men dan ook te streven naar een optimale dekking van het lokale verbruik.

Een onafhankelijk Exergie expert berekent voor uw situatie een optimale PV installatie.

Windenergie

In Vlaanderen kennen we vooral de windparken langs snelwegen en op bedrijventerreinen. Bij individuele bedrijven zijn ze om diverse redenen vooralsnog minder ingeburgerd. Voor bedrijven met een significant elektrisch verbruik, en een wat wind betreft gunstige ligging, kan een kleine tot middelgrote windturbine een interessante piste zijn. De windturbine sluit een PV-installatie niet uit en vice versa. 

Het is cruciaal om het totale kostenplaatje in de gaten te houden. Naast de investering in de turbine moet ook rekening gehouden worden met kosten voor transport en installatie, civiele werkzaamheden, stabiliteit, aanpassingen van de netaansluiting, plaatsing van een injectiecabine, … . Daarnaast moeten de nodige vergunningen bekomen worden, zijn vaak bijkomende studies nodig en zijn diverse keuringen verplicht vooraleer de installatie in gebruik kan genomen worden.

Om de drempel voor windprojecten te verlagen zijn er, afhankelijk van het type bedrijf en het vermogen van de turbine, diverse subsidiemogelijkheden waaronder de investeringssteun ‚Äúcall kleine en middelgrote windturbines‚ÄĚ voor installaties tussen 10 en 300 kW. Deze investeringssteun kan tot meer dan 50% van het investeringsbedrag dekken en dus een sterke rentabiliteitsverhoging voor uw project betekenen! Initi√ęle investeringsanalyses geven echter vaak een te rooskleuring beeld van de opbrengst waardoor ook de subsidies en rentabiliteit van het project niet kritisch benaderd worden.

De grotere windturbines groter dan 300 kW genieten nog van groenestroomcertificaten en dalende prijzen dankzij technologische ontwikkelingen.

Onze onafhankelijke experten zoeken voor uw organisatie het meest rendabele project!

Warmtekrachtkoppeling

Bij warmtekrachtkoppeling (WKK) worden warmte en mechanische energie (meestal omgezet tot elektriciteit) tegelijkertijd opgewekt waardoor een effici√ęntiewinst optreedt.¬†

Heeft uw bedrijf een grote warmte- en elektriciteitsvraag? Dan is de kans groot dat een warmte-krachtinstallatie op aardgas een interessante investering is. 

Op basis van uw verbruiksprofiel voeren we een WKK-potentieelstudie uit. We nemen het verbruik en de effectieve energievraag onder de loep en bepalen zo de optimale dimensionering van de WKK in functie van uw bedrijfsvoering. Daarnaast helpen we u ook bij de begeleiding van het netbeheer (o.a. netstudies voor aardgas en elektriciteit), de opmaak van de nodige vergunningen, en begeleiding bij het bekomen van de warmte-krachtsubsidies. 

Geen aardgasnet in de buurt? De eerste kilometer netuitbreiding is gratis voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties.

Exergie zorgt er voor dat u uw installatie maximaal benut wordt. 

Biogas en biomassa

Biogasproductie gebeurt door vergisting van afvalstromen, zoals mest en organisch biologisch afval - al dan niet in combinatie met energiegewassen. Het vergistingsproces is een biologisch proces waarbij verteerbaar organisch materiaal door micro-organismen wordt omgezet in voornamelijk methaan, tevens ook de voornaamste component in aardgas. Biogas kan in principe voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas en wordt vandaag voornamelijk gebruikt voor WKK-toepassingen. 

Wanneer men spreekt over biomassa, bedoelt men in de meeste gevallen een verbrandingsinstallatie voor droge stoffen zoals hout en/of pellets. De verbrandingswarmte kan direct aangewend worden voor warmtetoepassingen (=groene warmte) of gebruikt worden voor stoomproductie.

Exergie begeleidt meer dan 80% van de Vlaamse vergistingsinstallaties en is dé specialist inzake biogas en biomassa.

We helpen u van begin tot einde bij uw projectrealisatie:

  • We schatten de haalbaarheid in van het project en optimaliseren waar mogelijk.

  • We zorgen voor de nodige vergunningen en de verplichte energiestudie.

  • Daarnaast faciliteren we de communicatie met de distributienetbeheerder.

  • We maken u ook attent op de noodzakelijke keuringen.

  • We zorgen voor de opmaak en opvolging van uw subsidiedossier bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Energiedelen in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2022 kunnen gebruikers of bewoners van collectieve gebouwen (bv. appartementen) de opgewekte stroom van zonnepanelen op het dak delen onder elkaar. Sinds 1 juli is dat ook mogelijk tussen twee aansluitpunten (1-op-1) of tussen verschillende vestigingen van dezelfde eigenaar. 
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om aan energiedelen te doen. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar energiegemeenschappen van burgers (EGB) en hernieuwbare-energiegemeenschappen (HEG). Beide soorten energiegemeenschappen laten deelnemers toe om energie uit te wisselen tussen verschillende afnamepunten.


Of het nu gaat over warmte-krachtkoppeling, zonnepanelen, windenergie, stoomopwekking, warmtepompen, … Exergie is dé gespecialiseerde partner om de juiste investeringsbeslissing te helpen maken aangaande lokale energieopwekking.


Onze expertises