Onafhankelijk advies energiemonitoring

Om concurrentieel te blijven en het behoud van de onderneming op lange termijn te verzekeren, zetten bedrijven meer en meer in op efficiënte processen en een doeltreffend gebruik van ruimtes en gebouwen. Zowel energie- als grondstoffenefficiëntie (bv. waterverbruik, grondstoffen voor processen etc.) dienen nauwgezet opgevolgd te worden om de kosten van een productieproces of bij gebruik/verhuur van kantoorruimtes te drukken. Afgaand op huidige trends, zal meer dan ooit ingezet worden op zowel energie- als grondstoffenefficiëntie. Het belang van monitoring groeit sterk; investeringen in meetinfrastructuur om voldoende inzicht te verwerven in bedrijfsprocessen zijn dan ook geen overbodige luxe meer.

Voordelen van een goede energiemonitoring

Bemetering van de site kan de exploitant heel wat nuttige informatie opleveren. Enkele voorbeelden: 

 • Het definiëren van KPI’s (Key Performance Indices) & EPI’s  (Energy Performance Indices), en het uitvoeren van trendanalyses, waarbij het verbruik wordt uitgezet t.o.v. een activiteitsindicator (bv. graaddagen, hoeveelheid product verwerkt/geproduceerd etc.). Rapportage kan bovendien volledig automatisch verlopen.

 • Real-time opvolging van verbruiken door het instellen van alarmen bij het overschrijden van alarmdrempels, waardoor abnormaliteit in het verbruik en/of een proces worden gedetecteerd. Meldingen worden automatisch gedetecteerd, geregistreerd, en/of doorgezonden naar apparaten op afstand (bv. GSM, PC, email…).

 • Sturing en optimalisatie van technische installaties vanop afstand; hierbij kunnen interacties worden gemaakt met andere softwaresystemen, zoals software m.b.t.   opvolging van productiecijfers, reservatieprogramma’s voor bezetting van gebouwen, relevante informatie m.b.t. de huidige trends op de energiemarkt.

 • Archivering van historische verbruiken, alarmen, systeemmeldingen, setpuntwijzigingen; aanpassingen t.h.v. processen en technieken zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Wijzigingen kunnen getraceerd worden naar de personen die de aanpassingen hebben doorgevoerd.

 • Verbeterde proceskennis door het verwerven van inzicht in de voornaamste verbruikers.

 • Exportmogelijkheden van de data naar standaard officeprogramma’s (access, excel, word etc.) voor diepgaande analyses. 

 • Ondersteuning bij het nemen en opvolgen van managementbeslissingen rond besparingsmaatregelen. Terugverdientijden kunnen accuraat worden ingeschat. Opvolging van de resultaten bij het nemen van energiebesparende acties wordt mogelijk.  

 • Het opsporen van lekken/verliezen, het opsporen van nullastverbruiken, en het verwerven van inzicht in de benodigde afnamecapaciteit (bv. piekreductie i.k.v. capaciteitstarief of hernieuwing van de aansluiting(en) op het net).

 • Sensibilisering van de ganse hiërarchische lijn wordt mogelijk, door terugkoppeling van de resultaten. 

 • Mogelijkheden voor benchmarking met gelijkaardige processen en/of gebouwen.

 • ...

Onze diensten

Door onafhankelijk advies te verlenen, werkt Exergie in samenspraak met de klant een concreet voorstel op maat uit aangaande de implementatie van een meetinfrastructuur, investeringen in hard- en software, het definiëren van relevante KPI’s enz. Na de strategische plaatsing van metingen, wordt een meetstaat en lastenboek opgemaakt, alsook een eerste raming gegeven omtrent de investeringskosten die met dergelijk voorstel gepaard gaan. Op basis van het lastenboek en de meetstaat wordt offerte opgevraagd bij diverse partijen. 

Door gebruik te maken van een onafhankelijk studiebureau, kunnen investeringen in onnodige bemetering worden vermeden, en ontvangt een onderneming een objectieve vergelijking van de verschillende voorstellen (zowel technisch als financieel). Enige flexibiliteit voor omschakeling naar andere monitoringssoftware wordt hierbij in het achterhoofd gehouden. Hierdoor vermijdt u langdurig vast te zitten aan software die na verloopt van tijd niet meer voldoet aan de wensen, slecht of niet beheerd wordt door een externe partij (bv. bij faillissement) of excessief kostelijk (bv. abonnementskosten) wordt.  


Onze expertises