Zero carbon masterplan

Europese context

Om antwoord te bieden op de klimaatverandering, ontwikkelde de Europese Unie de Green Deal. Hiermee streeft de EU naar een grondstofefficiënte en concurrerende economie, met als doelstelling de netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050 (klimaatneutraliteit), een economische groei zonder uitputting van grondstoffen, en geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten. De Green Deal wordt bekostigd met één derde van de 1,8 biljoen euro voor het herstelplan NextGenerationEU. De leningen die de Europese Unie aangaat voor het bekostigen van dit herstelplan zullen mede gefinancieerd worden d.m.v. nieuwe inkomstbronnen zoals koolstofheffingen op producten aan de grens en het EU-systeem voor de handel in emissierechten


Vlaams Gewest

Bedrijven die de onder de EU-emissiehandelssysteem regelgeving vallen, hebben reeds enige baat bij het in kaart brengen van de koolstofintensiteit. Echter evalueren de overheidsinstanties nu ook om in de nabije toekomst een shadow price op CO2  in te voeren voor bedrijven in de energiebeleidsovereenkomsten (EBO), en voor KMO’s en grote ondernemingen met energieverbruik >0.01 PJ bij het uitwerken van energiebesparende maatregelen i.k.v. wettelijke verplichtingen. Er wordt verwacht dat een prijs op CO2 een onmisbaar onderdeel zal uitmaken van een doelgericht klimaatbeleid. 


Inhoud van een "Zero Carbon Masterplan"

Bij de opmaak van een zero carbon masterplan wordt een gedetailleerde analyse gevoerd naar de koolstofbalans van de onderneming; dit is de verdeling van de uitstoot aan CO2-equivalent over de voornaamste emissiebronnen. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de directe uitstoot van broeikasgassen op de site (zoals de verbranding van aardgas of koelmiddelen die vrijkomen t.g.v. lekken), maar wordt tevens rekening gehouden met:

 • de indirecte uitstoot broeikasgassen door verbruik van elektriciteit

 • de indirecte uitstoot van activiteiten upstream & downstream van de keten. hierbij wordt bedrijfsimpact bepaald in termen van CO2-equivalent ten gevolge van aangekochte goederen en diensten (zoals grondstoffen/transportfirma's, distributie- en transportverliezen op aangekochte elektriciteit, business-reizen, woon-werkverkeer, afvalverwerking e.d.)

Vervolgens wordt een strategisch meerjarenplan opgemaakt om de onderneming tegen 2050 klimaatneutraal te maken (conform Green Deal van de EU). Ook quickwins worden in het actieplan opgenomen om een positieve cashflow te genereren en de stap naar duurzame bedrijfsvoering te vergemakkelijken. Algemene tendensen bij opmaak van zero carbon masterplan zijn als volgt:

 • De optimalisatie en recuperatie van restwarmte op de site 

 • Elektrificatie van technieken

 • Lokale productie van energie (bv. PV-panelen i.c.m. batterijen, geothermie)

 • Overschakeling naar en mogelijkheden omtrent natuurlijke koelmiddelen

 • Recyclage/recuperatie van grondstoffen

 • Gebruik maken van leveranciers (goederen/diensten) die eveneens inzetten op een reductie van uitstoot aan CO2-eq.

 • Uitvoeren van CO2-compensatiemaatregelen 


        Voordelen


        Met een Europese beleid dat sterk inzet op klimaatneutraliteit tegen 2050, wordt verwacht dat zowel Europese regelgeving als Vlaamse regelgeving naar de toekomst zal verstrengen. De tendens op Vlaams niveau is nu al merkbaar; zo ligt een conceptnota klaar voor versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve kmo’s en industrie. Er kan verwacht worden dat bedrijven die tijdig inzetten op reductie aan CO2-equivalent op termijn een concurrentieel voordeel zullen bekomen. Dit o.w.v.: 
        • Het verzekeren van ondernemen op lange termijn door het creëren van een visie en de opmaak van een strategisch businessplan m.b.t. de toekomstige aankopen van nieuwe technieken en installaties

        • Het voorbereiden van de onderneming op een verstrenging van de wetgeving (bv. uitfasering van koelmiddelen, implementatie van “no regret maatregelen”)

        • Het aanzetten van de voornaamste leveranciers om de uitstoot aan CO2-eq. te reduceren zodat ook zij zich voorbereiden op toekomstige koolstofheffingen op producten aan de grenzen van de EU.

        • Directe CO2-reductie op de site o.w.v. een daling van gebruik aan energie, met een reductie van de kosten op de energiefactuur

        • Indien van toepassing, een verminderde aankoop van CO2-emissierechten

        • Meewerken aan een duurzamere wereld


        De energietransitie en/of omschakeling naar duurzaam ondernemen en klimaatneutraliteit zal enige tijd vragen. Wacht daarom niet langer met opmaak van een meerjarenplan. Bij interesse of eventuele vragen, helpen onze experts u graag verder. Exergie is bij uitstek geschikt om uw onderneming in dit proces bij te staan omwille van onze ruime ervaring, niet enkel met de opmaak van carbon footprint analyses, maar ook met het analyseren en implementeren van energiebesparende maatregelen en het opmaken van energiestudies en -actieplannen.  Aarzel niet om ons te contacteren!

        CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO!

        Onze expertises