Conditiestaatmeting

Opstellen van een meerjarenplan o.b.v. NEN2767 voor onderhoud van gebouwen en installaties.

Wat is een conditiestaatmeting? 

Een conditiestaatmeting volgens NEN2767 is een objectieve methodiek om de toestand van bouw- en/of installatieonderdelen te beoordelen. Er wordt een inschatting gemaakt van de potentiële gevolgen indien reparatie van een gebrek wordt uitgesteld. Op basis hiervan wordt een meerjarenbegroting opgesteld. 

Een conditiestaatmeting kan toegepast worden op zowel de gebouwschil als op installaties. Als opdrachtgever bepaalt u zelf of u een volledige conditiestaatmeting laat uitvoeren, of een meting tot op een bepaald niveau.  


 


Waarom? 

Gebouwen en installaties vragen onderhoud. Afhankelijk van persoon tot persoon worden uiteenlopende onderhoudsmaatregelen voorgesteld. Bovendien wordt er vaak pas ingegrepen bij zichtbaar verval of comfortproblemen. Op dat moment dient snel actie ondernomen te worden, met extra kosten tot gevolg. Regelmatig zijn ook al secundaire problemen opgetreden, zoals bv. waterschade, die eveneens extra kosten met zich meebrengen. Ingrepen vragen investeringskosten, en de budgetten moeten op het moment van defect opgehoest worden. Dit alles kan vermeden worden door opmaak van een conditiestaatmeting.


De meerwaarde van een conditiestaatmeting voor uw onderneming

Door een conditiestaatmeting uit te voeren, kan onderhoud binnen een onderneming worden geoptimaliseerd. De conditiestaatmeting geeft inzicht in de staat van gebouwen en/of installaties, en brengt de onderhoudsbehoefte in kaart. Aan de hand van de resultaten kan een meerjarenbegroting worden opgesteld, rekening houdend met zowel onderhouds- als investeringsbudgetten. Het risico op defecte installaties, reductie in prestatie van installaties en/of extra investeringskosten worden gedurende korte, middellange en lange termijn tot een minimum beperkt. 

Kortom, de conditiestaatmeting zorgt enerzijds voor uniformiteit en consistentie in de aanbevelingen, anderzijds wordt het risico dat u voor onverwachte investeringen komt te staan, geminimaliseerd. Op basis van de resultaten kan planmatig preventief onderhoud geïmplementeerd worden, en kunnen (resultaatgerichte) onderhoudscontracten worden opgesteld.

Werkwijze conditiestaatmeting

Bij het uitvoeren van een conditiestaatmeting worden volgende stappen doorlopen:

  1. De staat van gebouwschil of installatie wordt beoordeeld o.b.v. drie pijlers: “belang/ernst”, “omvang” en “intensiteit”. Dit leidt tot een numerieke score; “ de conditiescore”. Hoe lager de score, des te beter de staat van het beoordeelde bouw- of installatiedeel.

  2. De onderhoudsbehoefte wordt in kaart gebracht door gebruik te maken van een referentiekader gedefinieerd volgens NEN 2767 (gebrekenlijst).

  3. Er wordt een inschatting gemaakt van de potentiële gevolgen indien reparatie van een gebrek wordt uitgesteld. De norm neemt hiervoor zes categorieën in acht namelijk “veiligheid/gezondheid”, “cultuurhistorische waarde”, “gebruik en bedrijfsproces”, “technische vervolgschade”, “toename klantenonderhoud” en “beleving en esthetica”.

  4. Tenslotte wordt een lijst met herstelmaatregelen per gebouwelement en/of (onderdeel van een) installatie opgesteld. Daarnaast wordt ook een levensduurberekening doorgevoerd van elementen o.b.v. verouderingsgebreken. Er wordt een rangorde/prioritering aangebracht in de aangetroffen gebreken. Dit geeft aanleiding tot opmaak van een meerjarenplan (begroting).


De werkwijze wordt conceptueel weergegeven d.m.v. onderstaande figuur:

 

Synergiën tussen conditiestaatmeting en de energie-audit

Aanvullend op de conditiestaatmeting kan Exergie u desgewenst bijstaan met advies omtrent mogelijke energiebesparingen en verduurzaming van uw onderneming. Zo brengen we u n.a.v. de rondgang op de hoogte van de quick-wins en/of mogelijke besparingen op vlak van energie (met indicatie van investeringskost, financiële besparing en terugverdientijd), en houden we rekening met mogelijke synergiën tussen onderhoudsplanning en investeringen in energie-efficiëntie. 

Op basis van de resultaten van zowel de conditiestaatmeting als de energie-audit (incl. cash flow berekeningen), kunnen we samen met u een meerjarenbegroting opstellen. Door bepaalde investeringen eerder op te nemen (bv. dakisolatie, vervangen luchtgroepen), kunnen in latere fase immers extra investeringskosten vermeden worden (bv. kleinere dimensionering van een nieuwe stookplaats mogelijk). Exergie is bovendien bedreven in het dimensioneren en conceptueel uitwerken van nieuwe technieken in gebouwen (bv. bij stookplaatsrenovatie, nieuwe balansventilatie etc.), en kan u ook hiermee bijstaan met advies. 

A.d.h.v. de resultaten wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke operationele kost en het vermijden van onnodige investeringen, en dit rekening houdend met de beschikbare budgetten. Door de conditiestaatmeting en de energie-audit gelijktijdig te laten uitvoeren, kan bovendien bespaard worden op studiekosten.

 

Conclusie

Een gebrek aan een gefundeerde meerjarenbegroting leidt zeer vaak tot extra kosten, en problemen in de begroting. Onze experten helpen graag om uw kosten op lange termijn tot een minimum te beperken door een conditiestaatmeting voor te leggen met bijhorend meerjarenplan, voorzien van een gedetailleerd overzicht van alle jaarlijkse kosten. 


Onze expertises